سلام رفیق!

سجاد احمدی نیت

من یک هستم

یک نفر:

دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد مشهد

برنامه نویس و توسعه دهنده بازی و نرم افزار

مدرس و منتور حوزه برنامه نویسی