سلام دوست عزیز ، میخوای منو بشناسی؟ من

سجاد احمدی نیت

هستم یک و عاشق تدریس 😃☕

📚دوست دارم به هرموضوعی ازدید پژوهشی وعلمی نگاه کنم📋

این کار از هرچیزی برام جذاب تره!

  • برنامه نویس ، نویسنده ، محقق و بازی پژوه
Circle